the person: nostalgia:
freshmen days


 
FRESHMEN DAYS: Griffiths Hall, 6th floor.(Photo/Suzy)

 

nostalgia

the person

home


This page built Feb. 1, 1997 by Ryan Tate.